F Student Zone

ALL ANGLIA Karate ASSOCIATION


Beginner Stances

Zenkutsu dachi

Zen-koot-sue datch-ee

Forward leaning stance

Yo-oi dachi

Ready stance


Yoi-ee datch-ee

Shizentai dachiShiz-en-tie datch-ee

Natural stance

M’soo-bee datch-ee

Attention stance

Musubi dachi

Shiko dachi

Sumo stance

Kiba dachi

Key-ba datch-ee

Horse riding stance

Shomen neko ashi dachi

Showmen nee-ko ashy datch-ee

Forward facing cat stance

Han-me nee-ko ashy datch-ee

Hanmi neko ashi dachi

Half turned cat stance

She-ko datch-ee